Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Zásady ochrany osobních údajů

Nezapomeňte si přečíst také související dokument – Všeobecné obchodní podmínky.

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“) se týkají Vašich osobních údajů a soukromí. Prosíme Vás, věnujte obsahu Podmínek náležitou pozornost.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se podle GDPR rozumí jakékoliv údaje týkající se identifikované fyzické osoby a nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možno identifikovat přímo nebo nepřímo, a to na základě všeobecně použitelného identifikátoru či jiného identifikátoru, jako je např. jméno, příjmení, IČ, lokalizační údaje či online identifikátor, nebo na základě jedné či více charakteristik či znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu či sociální identitu.

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je ve smyslu GDPR společnost N media a.s., IČ 06781772, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost”), která vymezila účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů a zpracovává je vlastním jménem.

Společnost je provozovatelem webové adresy denikn.cz (dále jen „Portál”).

Subjektem údajů jste ve smyslu GDPR Vy, protože Vaše osobní údaje Společnost zpracovává. Tyto Podmínky jsou považovány za splnění informační povinnosti Společnosti jakožto zpracovatele ve vztahu k subjektům údajů ve smyslu GDPR a byly vytvořeny s cílem vysvětlení problematiky ochrany osobních údajů a zvýšení transparentnosti při jejich zpracovávání. Podmínky jsou zároveň zveřejněny a volně přístupné na Portálu, kde máte možnost se s nimi kdykoliv důkladně seznámit. Podmínky mohou být v případě potřeby aktualizovány.

 1. ZDROJ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje získává Společnost především přímo od Vás, a to tak, že jste je vyplnili a poskytli prostřednictvím formuláře na Portálu, a že navštěvujete a využíváte Portál.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující marketingové účely:

 • Zasílání newsletterů obchodní i neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat informace o novinkách týkajících se vydávání periodika Deník N (CZ) či o možnostech zakoupení předplatného a poskytování dalších služeb, odkazy na zajímavé články z Portálu a periodik vydávaných Společností nebo společností N Press, s.r.o., se sídlem Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO 46 887 491, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 85392/B (dále jen „N Press“), která je vydavatelem sesterského periodika Denník N ve Slovenské republice, dále také reklamní a jiné nabídky nebo další důležité informace
 • Statistické marketingové vyhodnocování
 • Efektivní marketingovou komunikaci, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základě čehož se Vám bude zobrazovat na Portálu především ta reklama, která je pro Vás relevantní a vyhovuje Vašim preferencím, a to v závislosti na Vašich online aktivitách
 • Uchovávání a evidenci v informačním systému Společnosti

V této souvislosti zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo právní význam nebo Vás významně ovlivňovalo z hlediska Vašich práv a svobod.

Zpracovávat Vaše osobní údaje za jiným účelem, než je účel uvedený v Podmínkách, můžeme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, nebo je zpracovávání osobních údajů pro jiný účel slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány.

Zpracování osobních údajů pro účel archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely máme zavedeny přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečíme zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho, jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout, zabezpečíme také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit k subjektu údajů vůbec a nebude tak možné Vás identifikovat).

Vaše osobní údaje můžeme dále zpřístupnit společnosti N Press, která je vydavatelem sesterského periodika Denník N ve Slovenské republice, a to za stejných podmínek i stejným účelem, jak je vymezeno v těchto Podmínkách.

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím formuláře na Portálu.

Souhlas, který nám udělujete pro marketingové účely, je dobrovolný a nepředstavuje zákonnou ani smluvní podmínku. Společnost nepodmiňuje uzavření a plnění smlouvy udělením souhlasu pro marketingové účely a jeho neposkytnutí pro Vás nemá žádné právní ani jiné důsledky.

Udělením souhlasu ve smyslu těchto Podmínek současně potvrzujete, že pokud je Vám méně než 18 let, tak Váš zákonný zástupce (např. rodič) předem schválil udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely představuje zároveň oprávněný zájem Společnosti ve smyslu článku 47 GDPR.

5. ROZSAH ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:

 1. emailová adresa,
 2. údaje o IP adrese,
 3. údaje o návštěvě a aktivitách na Portále a registrovaném účtu,
 4. údaje získané ze souborů cookies (jen za předpokladu, že Vás na základě cookies dokážeme přesně identifikovat),
 5. jméno a příjmení, pokud si objednáte i bonusovou službu – papírové noviny,
 6. adresu bydliště (ulice, popisné a/nebo orientační číslo, obec, PSČ, stát) pokud si objednáte i bonusovou službu – papírové noviny,
 7. telefonní číslo, pokud si objednáte i bonusovou službu – papírové noviny,
 8. fakturační údaje,
 9. jiné osobní údaje zpracovávané podle všeobecně závazných právních předpisů.

6. COOKIES

Společnost používá na Portále (webové stránce) soubory cookies. Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě Portálu. V závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžeme o udělení souhlasu žádat opakovaně při každé vaší návštěvě Portálu. V této souvislosti Vám doporučujeme důkladně se obeznámit s dokumentem „Pravidla používání souborů cookies“, který je zveřejněný a volně dostupný na Portále a máte možnost kdykoliv si ho otevřít a přečíst.

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smysl GDPR disponujete:

 1. právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založenou na souhlase před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, povinnosti vyplývající ze všeobecně závazného právního předpisu či oprávněného zájmu), zabezpečíme bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.
 2. právem podávat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je Společnost zpracovává (i.) při plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, (ii.) při výkonu veřejné moci, (iii.) na základě oprávněného zájmu nebo (iv.) za účelem přímého marketingu včetně profilování založeného na těchto právních základech. V případě, že vznesete námitku proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále za tímto účelem zpracovávat (námitka bude považovaná za odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů). V ostatních případech bude Vaše námitka opodstatněná tehdy, když Vaše oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Společnosti.

8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 24 měsíců od udělení Vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolaní souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme (kromě případů, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě, než je souhlas). Před uplynutím této doby Vás můžeme požádat o prodloužení platnosti Vašeho souhlasu na dalších 24 měsíců.

9. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, protože jejich zpracování uskutečňujeme prostřednictvím vlastního automatizovaného informačního systému a přiměřených technických a organizačných opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.

V případě potřeby můžeme na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude jako zprostředkovatel (správce ve smyslu GDPR) jménem Společnosti zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a bude garantovat jejich bezpečnost.

10. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro vlastní účely. Kromě toho jsme oprávněni poskytovat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu následujícím důvěryhodným příjemcům:

 1. zprostředkovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy se Společností pověřeni zpracováním osobních údajů jménem Společnosti, a to výlučné za tímto účelem;
 2. osobám, které pro Společnost zajišťují technický provoz, servis či zabezpečení Portálu, služeb, softwarových řešení a informační infrastruktury včetně jejich monitoringu a testování, a to výlučně za těmito účely,
 3. osobám, které Společnosti poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace Portálu a služeb,
 4. osobám, které Společnosti poskytují marketingové služby, a to výhradně za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Společnosti (pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dodáváme, že předmětná kategorie osob nebude moci Vaše osobní údaje použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Společnosti).
 5. společnosti N Press, která je vydavatelem sesterského periodika Denník N ve Slovenské republice, a to za stejných podmínek i stejným účelem, jak je vymezeno v těchto Podmínkách

11. VAŠE PRÁVA

Dovolujeme si Vás seznámit s právy spjatými s ochranou osobních údajů, která Vám náleží podle příslušných ustanovení GDPR a souvisejících všeobecně závazných právních předpisů:

 1. právo požadovat přístup k osobním údajům (podrobněji v čl. 15 GDPR);
 2. právo požadovat opravu osobních údajů (podrobněji v čl. 16 GDPR);
 3. právo požadovat vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut (podrobněji v čl. 17 GDPR);
 4. právo požadovat omezení zpracovaní osobních údajů (podrobněji v čl. 18 GDPR);
 5. právo na přenositelnost osobních údajů k dalšímu zpracovateli (podrobněji v čl. 20 GDPR);
 6. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (podrobněji v čl. 7 odst. 3 GDPR a bodě 7. písm. a) těchto Podmínek);
 7. právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 21 GDPR a bodě 7. písm. b) těchto Podmínek);
 8. právo podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánukterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

12. JAK A KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy vztahující se k zpracovávání Vašich osobních údajů můžete bezplatně na základě žádosti zaslané:

 1. elektronicky na e-mailovou adresu: info@denikn.cz
 2. dopisem na adresu Deník N, Spálená 97/29, 110 00, Praha 1.
 3. osobně v sídle Společnosti na adrese Deník N, Spálená 97/29, 110 00, Praha 1.
 4. případně jiným Vámi preferovaným způsobem.

Dovolujeme si Vás upozornit, že před zpracováním Vaší žádosti musíme v první řadě spolehlivě ověřit Vaši totožnost, aby nemohlo dojít k zneužití Vašich práv. Z tohoto důvodu Vás můžeme požádat o součinnost spočívající v poskytnutí dodatečných informací či dokladů potřebných pro ověření identity dotčené osoby (Vaši identitu), budeme-li mít důvodné pochybnosti o identitě žadatele. Nebudeme-li schopni ověřit identitu dotčené osoby (Vaši identitu) ani postupem podle předchozí věty, budeme o tom žadatele informovat, bude-li to možné, a jsme oprávněni žádosti nevyhovět.

Dále podotýkáme, že nejsem povinni Vaší žádosti vyhovět v případech stanovených v GDPR nebo jiných všeobecně závazných právních předpisech.

Bude-li Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména bude-li se žádost opakovat, můžeme s přihlédnutím k obsahu žádosti (i.) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací, na oznámení, nebo na provedení požadovaného opatření; nebo (ii.) žádosti nevyhovět.

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, bude-li se jednat o odůvodněný případ s ohledem na komplexnost a počet žádostí. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

Pokud Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na nezávislý dozorový orgán dohlížející na dodržování GDPR, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. Dozorový orgán můžete ve smyslu GDPR kontaktovat i přímo.