Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Všeobecné obchodní podmínky

Nezapomeňte si přečíst také související dokument – Zásady ochrany osobních údajů.

ČÁST I
DIGITÁLNÍ PŘEDPLATNÉ

Úvodní ustanovení

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností poskytovatele a zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb.

Společnost N media a. s., IČ 06781772, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 (dále jen „poskytovatel“ nebo „vydavatel“) provozuje systém internetových stránek a informačně-komunikačních technologií, který umožňuje registrovaným uživatelům (dále jen „zákazník“ nebo „zákazníci“) za podmínek stanovených v těchto podmínkách přístup k službám poskytovatele (dále jen „systém“). Služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím systému zahrnují poskytnutí přístupu k obsahu v zpoplatněných částech systému poskytovatele a to zejména k zpravodajským textům, komentářům, videím, fotografiím a ilustracím (dále jen „služby“), a to po zaplacení poplatku zákazníkům a za podmínek stanovených v těchto podmínkách.

Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený zákazníkovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce denikn.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a zákazníkem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

Poplatek a poskytování služeb

Za poskytování služeb (tj. za přístup k obsahu v zpoplatněné části systému) za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinný zaplatit poskytovateli poplatek (předplatné) stanovený v ceníku poskytovatele, který je nedělitelnou přílohou těchto podmínek, nebo na internetových stránkách systému (dále jen „poplatek“ nebo „poplatky“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH. Všechny ceny, zejména ceny produktů a služeb zahrnujících doručování fyzického produktu na poštovní adresu (např. předplatné tištěných novin), jsou platné jen při využívání služeb na území České republiky, pokud výslovně není uvedeno jinak.

Poplatek může být uhrazený prostřednictvím platby platební kartou, převodem z bankovního účtu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který poskytovatel v budoucnu umožní.

Zákazníkovi jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby zákazníka. Na základě předchozího souhlasu zákazníka je zákazník oprávněný platit poplatky dopředu na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovatelem.

Poskytování služeb je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a (ii) oznámením zákazníkovi o tomto poskytnutí. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku budou služby poskytované zákazníkovi po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku) a v časově neomezeném rozsahu. Zákazník není povinný zaplacené služby využívat, avšak poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval služby.

Zákazník je oprávněný v systému předplatného generovat vydání a zvolit funkci zaslání elektronické faktury, která se jinak nezasílá. O zaslání faktury může zákazník požádat elektronicky na mailu info@denikn.cz.

Zákazník, který je registrovaný, a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

V případě zvolení automatického placení poplatku (pokud to zvolený systém placení umožňuje), zákazník souhlasí s automatickým placením poplatku bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. Způsob platby s automatickým placením poplatku se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že zákazník ho může kdykoliv změnit případně zrušit v rámci funkcionalit svého zákaznického účtu v systému. Frekvence automatického placení poplatků bude korespondovat s předplaceným období v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. Zákazník zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty poskytovatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení poplatku též zákazník výslovně souhlasí s automatickým obnovováním poskytování služeb vždy na předplacené období za poplatek stanovený poskytovatelem v čase obnovení.

Zákazník potvrzuje a souhlasí, že případné poskytnuté slevy se vztahují vždy jen na období, na které byly výslovně poskytnuté, a to i v případě automatického obnovování poskytování služby.

Práva a povinnosti poskytovatele

Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude poskytovatel poskytovat zákazníkovi služby (tj. umožní zákazníkovi prostřednictvím systému přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito podmínkami.

Poskytovatel poskytuje služby (zpřístupňuje obsah) „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost systému a služeb. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel nezodpovídá za obsah a rozsah zpoplatněných částí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah, ani frekvenci s jakou se bude obsah zpoplatněných částí systému měnit nebo doplňovat, resp. že bude v každém dalším předplaceném období jiný nebo doplněný.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Poskytovatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části, obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci systému apod.) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat zákazníka o takovém dočasném pozastavení poskytování služeb oznámením zveřejněným na denikn.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování služeb.

Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup zákazníka do systému a ukončit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Zákazníka“ odstavec druhý, nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že předplacené služby používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností zákazníka ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na poskytování služby (tj. přístup k zpoplatněnému obsahu systému) po dobu příslušného předplaceného období.

Poskytování služby je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je zákazník povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit zákazníkovi nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

V případě, že zákazník využívá klubovou verzi digitálního předplatného, je oprávněn sdílet s okruhem svých přátel odkaz na odemčený obsah. Za sdílení odemčeného obsahu s přáteli se nepovažuje umístění odkazu na stránky určené k podnikání nebo jakékoli tvorbě zisku. Zákazník rovněž není oprávněn využít k odemykání obsahu žádné automatické nástroje či systematicky sdílet většinu obsahu.

Zákazník zodpovídá v celém rozsahu za veškerý obsah, všechny informace, příspěvky a údaje zveřejněné nebo vložené zákazníkem do systému v rámci využívání předplacené služby.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením poskytování služeb, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení zákazníka a poskytovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to zpravidla neuhrazením příslušné ceny předplatného na další období. Tuto skutečnost zákazník nemusí písemně oznámit poskytovateli.

Podmínky a způsob reklamace

Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@denikn.cz. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, po dobu kterého se vada vyskytla.

Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

Poskytovatel je povinen doručit zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud zákazník má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

V případě, že je reklamace zákazníka opodstatněná, poskytovatel poskytne zákazníkovi slevu formou prodloužení poskytování služeb o dobu, po kterou zákazníkovi služby nebyly poskytovány (neměl v důsledku vad přístup k zpoplatněnému obsahu systému). O vyřízení reklamace podle předchozí věty je poskytovatel povinen zákazníka informovat.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (seznam je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu–171389/ ); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ČÁST II
PERIODICKÝ TISK

Úvodní ustanovení

Účelem této části podmínek je úprava vzájemných práv a povinností vydavatele a zákazníka v souvislosti s dodávkou Periodik Vydavatele zákazníkovi.

Vydavatel je vydavatelem periodického tisku – tištěného periodika Deník N, včetně jeho příloh, jakož i speciálních tištěných projektů vydavatele a ostatních tištěných médií (dále jen „Periodika Vydavatele“).

Pro účely této části podmínek se zákazníkem rozumí osoba, která uzavřela nebo ve prospěch které byla uzavřena (objednávka je doručená vydavateli třetí osobou – plátcem) s vydavatelem dohoda o předplatném (dále jen „smlouva“), tj. smlouva, kterou se vydavatel zavazuje dodávat zákazníkovi v určených intervalech dojednané Periodika Vydavatele po dobu předplaceného období a zákazník resp. třetí osoba se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu (předplatné) za příslušné časové období ve smyslu ceníku vydavatele uvedeného na stránce vydavatele.

Smlouvu může předplatitel nebo plátce uzavřít na základě písemné objednávky (i formou e-mailu) doručené vydavateli nebo objednávky prostřednictvím online formuláře umístněného na stránkách vydavatele, případně jiným způsobem, který může vydavatel ad hoc umožnit (dále jen „objednávka“). Objednávka se stává závaznou až po jejím schválení ze strany vydavatele, přičemž vydavatel není povinen objednávku schválit.

Objednávka musí obsahovat minimálně následující náležitosti:

  • Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail zákazníka.
  • Jméno, příjmení, adresa a e-mail plátce, pokud jsou odlišné od zákazníka
  • Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy zákazníka
  • Periodikum Vydavatele/Počet objednaných výtisků/Období předplatného
  • Cena a způsob platby ve smyslu ceníku vydavatele
  • Požadavky na zasílání daňových dokladů (u fyzických osob)
  • Fakturační údaje ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • Podpis (v případě písemné objednávky)

Doručením objednávky zákazník souhlasí s těmito podmínkami a bezvýhradně akceptuje tyto podmínky i platný ceník vydavatele a další jeho podmínky a projevuje vůli být jimi vázán.

Vydavatel akceptuje objednávku zasláním zprávy v písemné nebo elektronické formě, případně zasláním výtisku objednaného Periodika Vydavatele; momentem doručení dochází zároveň k uzavření smlouvy.

První předplacené období začíná plynout okamžikem doručení prvního Periodika Vydavatele zákazníkovi.

Cena a platební podmínky

Zákazník resp. plátce je povinen zaplatit za doručování výtisků Periodik Vydavatele zákazníkovi v objednaných intervalech za příslušné časové období (předplacené období) cenu v souladu s ceníkem vydavatele (předplatné). Cena předplatného zahrnuje všechny náklady vydavatele, včetně nákladů na doručování.

Předplatné je možné platit bankovním převodem platební kartou, vkladem na účet nebo jiným způsobem umožněným vydavatelem, přičemž předplatné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet vydavatele. Daňový doklad bude zákazníkovi na žádost vystaven po připsání sumy předplatného na účet vydavatele.

Na základě předchozího souhlasu zákazníka je zákazník oprávněn platit cenu předplatného na další předplacené období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu zákazníka vydavatelem. V případě zvolení automatického placení ceny předplatného, zákazník souhlasí s automatickým placením ceny předplatného bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. Způsob platby s automatickým placením ceny předplatného se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že zákazník ho může kdykoliv změnit případně zrušit písemným oznámením vydavateli, případně prostřednictvím formuláře pro tento účel na stránce vydavatele nebo v rámci funkcionalit svého zákaznického účtu v systému. Frekvence automatického placení poplatků bude korespondovat s předplaceným obdobím v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. Zákazník zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty vydavatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení poplatku též zákazník výslovně souhlasí s doručováním výtisků objednaných Periodik Vydavatele po dobu dalšího předplatného období za cenu ve smyslu aktuálního ceníku poskytovatele v čase obnovení.

Vydavatel je oprávněn ceník vydavatele kdykoliv měnit. Tato změna nebude mít dopad na aktuální uhrazené předplacené období zákazníka.

Cena předplatného zahrnuje i přístup do systému a poskytování služeb po dobu trvání předplaceného periodického tisku za podmínek podle ČÁSTI I těchto podmínek, přičemž zájemce, který uhradil předplatné, se považuje pro účely ČÁSTI I za zákazníka a ustanovení ČÁSTI I se na něho budou vztahovat přiměřeně s výjimkou povinnosti platit poplatek.

Povinnosti stran

Uzavřením smlouvy se vydavatel zavazuje dodávat zákazníkovi v určených intervalech dojednaná Periodika Vydavatele po dobu předplaceného období a zákazník resp. třetí osoba se zavazuje zaplatit za tuto dodávku příslušné předplatné ve smyslu ceníku vydavatele.

Vydavatel se zavazuje začít s doručováním objednaných Periodik Vydavatele do deseti dní ode dne připsání ceny na účet vydavatele.

Výtisky Periodik Vydavatele se budou doručovat v pracovních dnech (pokud jde o deník v den vydání) nejpozději v 9:00 prostřednictvím společnosti PNS a.s. Výtisk objednaného Periodika Vydavatele se považuje za doručený vhozením do běžné domovní poštovní schránky nebo dodací schránky zákazníka. Momentem předání/vhození/uložení výtisku Periodika Vydavatele zákazníkovi/do poštovní schránky nebo dodací schránky zákazníka přechází nebezpečí škody na zákazníka.

Pro účely doručování výtisků Periodik Vydavatele je zákazník povinen si svou schránku přiměřeně označit a zajistit k ní bezproblémový přístup.

Vydavatel nezodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků Periodik Vydavatele, pokud ho nezavinil. Vydavatel dále nezodpovídá za pozdní doručení doručovaných výtisků Periodik Vydavatele v případě, pokud toto zpoždění vydavatel nezavinil.

Na plátce se tyto podmínky vztahují v přiměřeném rozsahu, zejména článek 2. Plátce je povinen bezodkladně obeznámit zákazníka s těmito podmínkami a zabezpečit jeho souhlas.

Podmínky a způsob reklamace

Vydavatel prohlašuje, že Periodika Vydavatele bude zákazníkovi dodávat včas a ve standardní kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady plnění u vydavatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady (vydání příslušného výtisku), a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@denikn.cz, písemně v sídle vydavatele, na čísle +420 770 174 295. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada, tj. zda nebyl příslušný výtisk Periodika Vydavatele dodán včas, případně má výtisk jiné vady.

Vydavatel je povinen potvrdit přijetí reklamace a vydat zákazníkovi potvrzení o uplatnění reklamace Periodika Vydavatele v přiměřené formě, přičemž pro uplatnění reklamace je rozhodující den jejího doručení vydavateli. Pokud není možné potvrzení o přijetí reklamace doručit ihned, musí ho vydavatel doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. V případě, pokud je reklamace zákazníka opodstatněná, vydavatel poskytne zákazníkovi na základě vlastního rozhodnutí buď náhradní plnění, pokud je to možné, nebo přiměřenou slevu nebo přiměřeně prodlouží předplacené období. O vyřízení reklamace podle předchozí věty je vydavatel povinen zákazníka informovat do 30 dní od uplatnění reklamace.

Ustanoveními této části podmínek nejsou dotčeny práva spotřebitele podle příslušných právních předpisů, zejména práva týkající se vad zboží, ukončení smlouvy apod.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva, může postupovat podle ČÁSTI I odst. 5.6 a násl. těchto podmínek.

Trvání a ukončení smlouvy

Smlouva se uzavírá vždy na dobu neurčitou.

Pokud tyto podmínky nestanovují jinak, smlouva zaniká skončením příslušného předplaceného období, pokud nedojde k úhradě předplatného na další předplacené období, případně výpovědí zákazníka ke konci předplaceného období nebo odstoupením od smlouvy některou ze stran.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného porušování povinnosti doručit objednané výtisky řádně a včas, pokud byly uvedené vady plnění včas reklamovány.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí prvního výtisku Periodika Vydavatele (případně i před jeho dodáním) bez uvedení důvodu a to odesláním oznámení o odstoupení písemně nebo e-mailem. Pro odstoupení od smlouvy může být použit formulář v příloze těchto podmínek. Vydavatel po obdržení odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka zašle na e-mailovou adresu zákazníka písemné potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy.

Vydavatel je povinen nejdříve do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit zákazníkovi všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud právní předpisy nestanovují jinak. Vydavatel vrátí zákazníkovi platby stejným způsobem, jaký byl použit při platbě, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu platby. Jelikož však v případě předplatného Periodik Vydavatele jde o výrobek, při kterém je jeho vrácení nemožné, vydavatel vrátí zákazníkovi přijaté platby snížené přiměřeně o cenu zákazníkem převzatých/zákazníkovi doručených výtisků.

Vydavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jakéhokoliv porušení podmínek ze strany zákazníka.

Odstoupení musí být doručeno písemně nebo elektronicky, případně prostřednictvím formuláře na internetové stránce vydavatele nebo vzorového formuláře uvedeného v příloze těchto podmínek. V případě elektronického doručování resp. doručení prostřednictvím vzorového formuláře se odstoupení považuje za doručené dnem následujícím po jeho odeslání. Odstoupením zaniká smlouva s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně.

Pokud zájemce zaplatil předplatné ještě před tím, než vydavatel začal vydávat Periodika Vydavatele a před tím než tyto podmínky nabyly účinnosti, je oprávněn do 10 dní ode dne zveřejnění těchto podmínek oznámit vydavateli svůj nesouhlas s podmínkami, čím zaniká smluvní vztah zájemce a vydavatele a vydavatel se mu zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zaplacené předplatné.

ČÁST III
E-SHOP

Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností N media a.s. se sídlem Spálená 29/97, Praha 1, 110 00, IČO: 067 81 772 DIČ: CZ 067 81 772, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23202 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.obchod.denikn.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). Všeobecné obchodní podmínky společnosti N media a.s.  jsou uveřejněny na stránce internetového obchodu.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (elektronickým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky a uhrazení kupní ceny přijde na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dodáno dle jeho dostupnosti a kapacitních možností dodavatele. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

V případě titulů, které ještě nebyly vydány (předobjednávka), jsou termíny expedice orientační. Objednávka je expedovaná kompletně až po naskladnění všech položek z objednávky. Objednávky nerozdělujeme.

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na e-mail info@denikn.cz a uveďte číslo vaší objednávky.

Doprava

Náklady na doručení se určují dle cen uveřejněných v internetovém obchodě. Doprava se zajišťuje prostřednictvím České pošty nebo smluvního dopravce.

Platební podmínky

Bankovní převod – platba za zboží předem na základě vygenerovaných údaju pro platbu bankovním převodem. Zboží bude expedováno po úhradě a připsání platby na náš účet.

Platební brána – po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz  jsou uskutečňovány prostřednictvím platební brány. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jako například číslo platební karty jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb a distributora zajišťujícího expedici a dopravu objednaného zboží.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Daňový doklad bude zákazníkovi na žádost vystaven po připsání sumy předplatného na účet vydavatele. Daňový doklad je rovněž k dispozici ke stažení na předplatitelském kontu zákazníka v sekci Moje platby.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Uvedené se týká pouze případů podléhajících EET. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů pro účely zaslání EET účtenky. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasláním EET účtenky v elektronické podobě.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit  VZOROVÝ FORMULÁŘ, který je v příloze těchto všeobecných obchodních podmínek ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

ČÁST IV
REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU

Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty nebo jiného dopravce, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky a následně e-mailem, abychom mohli vaši reklamaci řešit.

Poškozené nebo chybně dodané zboží

Pokud zjistíte závadu po rozbalení zásilky (poškození, nekompletnost, záměna či vada uvnitř knihy), neprodleně informujte náš zákaznický servis – info@denikn.cz – e-mailem (případně telefonicky na telefonní číslo +420 770 174 295 ve všední dny od 9 do 17 hod). Při písemné komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky/variabilní symbol platby. Pomůže, když zašlete fotodokumentaci závady.

Postup pro vyřízení reklamace

Zboží prosím zašlete zpět až po kontaktu se zákaznickým servisem, který vás případně vyzve k vrácení na kontaktní adresu.

Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na e-mail  info@denikn.cz kopii podacího lístku a uveďte variabilní symbol platby a číslo konta, na které částku zašleme. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany prodávajícího refundována.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží objednané přímo v internetovém obchodě http://www.obchod.denikn.cz, tedy nikoli na publikace zakoupené v knihkupectví, či v jiných internetových obchodech.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek:

N media a.s.
Spálená 29/97
110 00, Praha 1

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:

e-mailem: info@denikn.cz
telefonicky na lince: +420 770 174 295 ve všední dny od 9 do 17 hod

písemně poštou na adrese:
N media a.s., Spálená 29/97, 110 00, Praha 1

ČÁST V
OSOBNÍ ÚDAJE

Uzavřením smlouvy ve smyslu části I, II a/nebo části III těchto podmínek mezi poskytovatelem (dále pro účely této části podmínek jako „Provozovatel„) a zákazníkem (dále pro účely této části podmínek jako „Dotčená osoba„) vzniká Provozovateli oprávnění zpracovat osobní údaje Dotčené osoby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “Zákon”). V této souvislosti je Provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě písemné smlouvy.

Zdrojem osobních údajů je Dotčená osoba. Provozovatel získává osobní údaje od Dotčené osoby tím, že je vyplnila a poskytla (i) při uzavíraní smlouvy ve smyslu části I těchto podmínek, (ii) při uzavíraní smlouvy ve smyslu části II těchto podmínek, (iii) při uzavíraní smlouvy ve smyslu části I těchto podmínek, (iv) prostřednictvím zvláštního formuláře na internetové stránce Provozovatele denikn.cz nebo tím (v) že navštěvuje a využívá internetovou stránku Provozovatele.

Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je, případně může být: (i) uzavření a plnění smlouvy, na základě které budou Dotčené osobě poskytované služby Provozovatele (tzv. smluvní požadavky), (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro Provozovatele z GDPR, Zákona a jiných všeobecně závazných právních předpisů, např. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tzv. zákonné požadavky), (iii) zasílání krátkých e-mailových zpráv o novinkách či jiných důležitých nebo užitečných informacích vztahujících se na služby Provozovatele. Přihlášenými k odběru nebo odhlášení z odběru těchto krátkých e-mailových zpráv si může Dotčená osoba libovolně nastavit ve svém zaregistrovaném kontě na internetové stránce Provozovatele v části „Nastavení e-mailů“, (iv) přímý marketing – zasílání e-mailových zpráv s komerčním obsahem, (v) efektivní marketingová komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základe čeho se Dotčené osobě bude zobrazovat na internetové stránce Provozovatele především taková reklama, která je pro Dotčenou osobu relevantní a vyhovuje jejím preferencím, a to v závislosti na jejích online aktivitách, (vi) jiný účel, při kterém Dotčená osoba vyjádřila svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (vii) jiný účel, který je slučitelný s účelem, na který byly osobní údaje Dotčené osoby původně získány. Zpracování osobních údajů pro účely archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR a Zákona považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely má Provozovatel zavedené přiměřené a účinné technické a organizační opatření, kterými zabezpečí zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout zabezpečí taktéž pseudonymizací (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizací (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétní Dotčené osobě, kterou nebude možné více identifikovat), (viii) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo účel jiného oprávněného zájmu Provozovatele v souladu s GDPR a Zákonem.

Právním základem zpracování osobních údajů Provozovatelem je (i) plnění smluvních povinností vůči Dotčené osobě, (ii) plnění zákonných povinností Provozovatele, (iii) oprávněný zájem Provozovatele a (iv.) svobodný a nepodmíněný souhlas udělený Dotčenou osobou, pokud se jedná o účel zpracování podle odstavce 3. (iii) až (vi) této části podmínek, přičemž Zpracování pro účel přímého marketingu se současně považuje za oprávněný zájem Provozovatele ve smyslu recitálu 47 GDPR.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů Dotčené osoby je:

při službě digitální předplatné: (i) e-mailová adresa, (ii) jméno a příjmení – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (iii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát) – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (iv) telefonní číslo – pouze pokud si Dotčená osoba vybere i bonusovou službu papírové noviny, (v) údaje o přihlášení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (viii) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Dotčenou osobu, (ix) fakturační údaje (např. obchodní jméno, IČO, DIČ) – pouze pokud si Dotčená osoba (fyzická osoba) zvolí zasílání faktury a dobrovolně poskytne fakturační údaje, (x) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Při službě periodický tisk, resp. e-shop: (i) e-mailová adresa, (ii) jméno a příjmení, (iii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát), (iv) telefonní číslo, (v) údaje o přihlášení na zaregistrované konto, (vi) IP adresa, (vii) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (viii) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Dotčenou osobu, (ix) fakturační údaje (např. obchodní jméno, IČO, DIČ) – pouze pokud si Dotčená osoba (fyzická osoba) zvolí zasílání faktury a dobrovolně poskytne fakturační údaje, (x) podpis – pouze v případě písemné objednávky, (xi) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů Dotčenou osobou je smluvním požadavkem, který je při službách podle části I a části II těchto podmínek potřebný pro uzavření smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání služby požadované Dotčenou osobou. Poskytování osobních údajů pro účel zpracování podle odstavce 3. (iii) až (viii) této části podmínek není smluvním ani zákonným požadavkem.

Provozovatel je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci Dotčené osoby nejdříve po dobu, která je potřebná pro naplnění účelu, pro který se zpracovávají (např. pokud to vyžaduje potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněný zájem). V případě, že jde o Zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu Dotčené osoby podle odstavce 4. (iv) této části podmínek, Provozovatel je oprávněn uchovávat zpracované osobní údaje po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. Před uplynutím této doby může Provozovatel požádat Dotčenou osobu o prodloužení platnosti souhlasu. Po uplynutí doby oprávněného uchovávání zpracovávaných osobních údajů Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

Provozovatel používá na své internetové stránce denikn.cz soubory cookies. V této souvislosti Provozovatel doporučuje důkladně se seznámit s částí V těchto podmínek „COOKIES A AD BLOCKING DETECTION“.

Ve smyslu GDPR a Zákona Dotčená osoba disponuje:

právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Pokud Dotčená osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro Zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu), Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

právem podat námitku proti zpracovávání osobních údajů, pokud je Provozovatel zpracovává (i) při plnění úkolu plněného ve veřejném zájmu, (ii) při výkonu veřejné moci, (iii) na základě oprávněného zájmu nebo (iv) pro účel přímého marketingu včetně profilovaní založeného na těchto právních základech. V případě, kdy Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále pro tento účel zpracovávat (námitka bude považovaná za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů). V ostatních případech bude námitka Dotčené osoby opodstatněná tehdy, pokud její oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Provozovatele.

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje Dotčené osoby do třetí země mimo Evropskou unii.

Provozovatel neprovádí s osobními údaji Dotčené osoby automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by mělo pro Dotčenou osobu právní účinky nebo by Dotčenou osobu významně ovlivňovalo z hlediska jejích práv a svobod.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje Dotčené osoby v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům: (i) osobám, které jménem Provozovatele mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky Provozovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo plnění povinností Provozovatele podle všeobecně závazných právních předpisů, (iii) osobám, které doručují periodický tisk, vybrané knižní tituly, případně jiné zboží, které si Dotčená osoba objednala, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu těchto podmínek, (iv) osobám, které pro Provozovatele zajištují technický provoz jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury, a to výlučně za tímto účelem, (v) osobám, které pro Provozovatele zajišťují zabezpečení a ochranu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury a toto zabezpečení a ochranu taktéž pravidelně monitorují a testují, a to výlučně za tímto účelem, (vi) osobám, které Provozovateli poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace jeho služeb a internetové stránky, (vii) osobám, které Provozovateli poskytují marketingové služby, a to pouze za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Provozovatele (předmětná kategorie osob nebude oprávněna osobní údaje Dotčené osoby použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoliv jiné osoby odlišné od Provozovatele).

Ve smyslu GDPR a Zákona má Dotčená osoba zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o ní zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo podat námitku proti zpracovávání, (vii) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dotčená osoba má rovněž (viii) právo na podání návrhu na zahájení řízení – stížnosti dozornému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR.

Klást otázky týkající se zpracovávání osobních údajů a uplatňovat svoje práva může Dotčená osoba bezplatně na základě žádosti zaslané Provozovateli elektronicky na e-mailovou adresu: info@denikn.cz, dopisem na poštovní adresu: Deník N, Spálená 97/29, 110 00, Praha nebo jiným preferovaným způsobem.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedené též v dokumentu: Podmínky zpracování osobních údajů.

ČÁST VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že se kterékoliv ustanovení ve smlouvě nebo v těchto podmínkách ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, pokud nevyplývá jinak z kogentních ustanovení právních předpisů, a strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude svou povahou nejbližší účelu původního ustanovení, a to do třiceti (30) dní ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve stranu druhou.

Poskytovatel resp. vydavatel může na základě vlastního rozhodnutí poskytovat balíky služeb/předplatitelské balíčky, tzn. různé kombinace služeb, publikací, Periodik Vydavatele nebo periodik třetích stran a dalšího zboží a služeb poskytovatele nebo třetích stran za stanovenou cenu (dále jen „balíčky“), které ad hoc zveřejní na svých internetových stránkách, spolu s popisem a případně i zvláštními podmínkami jejich poskytnutí. Zákazník tímto výslovně souhlasí s tím, že na poskytnutí resp. dodání balíčků se budou přiměřeně vztahovat příslušné části těchto podmínek, dodatečné podmínky pro příslušný balíček (pokud existují), případně podmínek pro e-shop poskytovatele nebo podmínky třetích stran pro poskytování plnění třetích stran, které jsou součástí balíčku. Zákazník je povinen se s podmínkami používání balíčků podle předešlé věty seznámit a objednáním a akceptováním příslušného balíčku potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, že s nimi výslovně souhlasí, je jimi vázán a bude je dodržovat. Zákazník dále potvrzuje, že pokud jde o plnění třetích stran, za tyto v plném rozsahu zodpovídá příslušná třetí strana, která je poskytovatelem/dodavatelem těchto plnění v souladu s podmínkami pro používání dotčených plnění.

Orgánem dohledu, kterému podléhá činnost poskytovatele, je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz.

Vztahy poskytovatele a zákazníka, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost zákazníka), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto podmínky (včetně ceníku poskytovatele) je poskytovatel oprávněn kdykoliv jednostranně změnit. O takové změně je poskytovatel povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu, zpravidla nejméně 30 dní před účinností změny podmínek, a to prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo zveřejněním změny podmínek na stránce denikn.cz. Pokud se změnou podmínek nebude zákazník souhlasit, je oprávněn ve lhůtě 15 dní od jejího uveřejnění smlouvu ukončit, a to vždy ke konci aktuálního předplaceného období. Marným uplynutím lhůty pro zaslání nesouhlasu se změnou podmínek se má za to, že zákazník se změnou podmínek souhlasí a změněné podmínky nabydou účinnosti dnem v nich uvedeným. Dnem nabytí účinnosti změny podmínek dochází zároveň ke změně smlouvy, a to v souladu se změnou podmínek.

Kontaktní údaje poskytovatele/vydavatele jsou uvedené na stránce denikn.cz.

Neoddělitelnou a závaznou součástí těchto podmínek jsou také jejich přílohy a dodatečné samostatné části podmínek, týkající se např. cookies a pod.

Tyto podmínky nabývající platnosti a účinnosti dne 15.9.2020.

ČÁST VII
COOKIES a AD BLOCKING DETECTION

Soubory cookies

S cílem zabezpečit řádné fungování webové stránky denikn.cz ukládá společnost N media a.s., IČ 06781772, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1 (dále jen „my“) na zařízení zákazníka/kupujícího (dále jen „vy“) malé datové soubory, tzv. cookies. Jedná se o běžnou praxi většiny velkých webových stránek.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka posílá vašemu internetovému prohlížeči, který je ukládá do vašeho počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Cookies jsou malé a ve vašem zařízení zabírají minimální prostor. Cookies nepoškozují vaše zařízení. Některé cookies se do vašeho zařízení ukládají jen přechodně po dobu vaší návštěvy webové stránky a po jejím opuštění se automaticky vymažou (přechodné cookies), jiné cookies zůstávají uložené ve vašem zařízení i po opuštění webové stránky, aby si vás stránka zapamatovala, až se vrátíte jako návštěvník, a to bez toho, aby vás identifikovala jako konkrétní osobu (trvalé cookies).

Účel používání cookies

Cookies, které používáme, vám umožňují pohyb na naší webové stránce a využívání základních funkcí jako jsou zabezpečené oblasti, nákupní košíky či online platby (základní cookies). Cookies napomáhají webové stránce rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies může webová stránka zaznamenat nastavení vašeho internetového prohlížeče, vaše přístupové heslo, vámi upřednostňovaný jazyk a pod. Cookies též zamezují opakovanému zobrazování stejného obsahu. Vaše příští návštěva webové stránky tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohlížení a využívání webové stránky bylo komplikovanější (funkční/provozní cookies). Cookies nám pomáhají neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení našich služeb a přizpůsobovat je právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies je možno sledovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb na webové stránce a následně vylepšovat obsah, funkčnost či design webové stránky (analytické cookies). Cookies používáme také pro efektivnější a relevantnější zacílení marketingové komunikace, aby tato vyhovovala vašim preferencím v závislosti na vašich online aktivitách, které cookies dokážou zaznamenat (reklamní cookies). Kromě našich vlastních cookies můžeme používat také cookies třetích osob (Google a Facebook), a to zejména pro statistické a marketingové účely (cookies třetích osob), jejichž pravidla používání najdete na následujících webových stránkách:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

V této souvislosti zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by vás významně ovlivňovalo z hlediska vašich práv a svobod.

Právní základ

Na základě cookies vás zpravidla nedokážeme přesně identifikovat. Pouze pokud bychom vás po dobu návštěvy naší webové stránky a využívání našich služeb dokázali identifikovat, bude se jednat o Zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona.

V takovém případě bychom byli zpracovatelem ve smyslu GDPR a Zákona, protože bychom zpracovávali osobní údaje Dotčené osoby (vás).

Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je (i.) váš souhlas jako Dotčené osoby a (ii.) v případě sledování vašich online aktivit, jejich analyzování a vyhodnocování, náš oprávněný zájem, který spočívá v zájmu nabídnout vám co nejkvalitnější obsah, funkčnost, nastavení či podporu našich služeb a webové stránky včetně přímého marketingu.

Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě naší webové stránky. V závislosti na nastavení vašeho internetového prohlížeče můžeme o udělení souhlasu žádat opakovaně při každé vaší návštěvě webové stránky.

Souhlas s používáním cookies je nepodmíněný, pokud nám ho neudělíte, budete moci i nadále webovou stránku navštěvovat, avšak upozorňujeme, že některé její služby, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec.

Spravování a vymazání cookies

Internetové prohlížeče zpravidla automaticky přijímají cookies už v předdefinovaném nastavení. I po udělení souhlasu s používáním cookies můžete pomocí nastavení svého prohlížeče cookies úplně odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé cookies a můžete také vymazat cookies uložené ve vašem zařízení. Pokud nechcete, abychom cookies ve vašem prohlížeči používali, můžete ho nastavit tak, aby cookies odmítal, nebo aby vás informoval o pokusu uložit cookies do vašeho zařízení vždy, když se o to webová stránka pokusí. Pokud však používání cookies úplně odmítnete, webovou stránku sice budete moct navštívit, avšak některé její služby, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec. Z tohoto důvodu doporučujeme ponechat cookies aktivované. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o způsobu nastavení cookies můžete najít na následujících webových stránkách: http://www.allaboutcookies.org/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari: https://www.apple.com

Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Vaše práva

V případě, že by prostřednictvím cookies docházelo ke zpracovávání vašich osobních údajů, ve smyslu GDPR a Zákona máte (i.) právo na přístup k údajům, které se o vás zpracovávají, (ii.) právo na jejich opravu, (iii.) právo na jejich vymazání, (iv.) právo na omezení zpracování, (v.) právo na přenositelnost údajů, (vi.) právo podávat námitky proti zpracovávání, jakož i (vii.) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dále máte (viii.) právo na podání návrhu na zahájení řízení – stížnosti dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upravené v kapitole III GDPR a v Zákoně.

Kontakt

Klást otázky týkající se cookies a uplatňovat svoje práva můžete bezplatně na základě žádosti zaslané elektronicky na e-mailovou adresu: info@denikn.cz, dopisem na poštovní adresu: N media a.s., IČ 06781772, Spálená 97/29, 110 00 Praha 1, nebo jiným vámi preferovaným způsobem.

Příloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

VYDAVATEL:

N media a.s.,
IČ 06781772,
Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

SPOTŘEBITEL (kupující): *
Jméno a příjmení
Ulice a číslo
PSČ a město
Telefon
e-mail

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na uvedené zboží a současně uplatňuji právo na vrácení plné ceny zaplaceného zboží a vrácení nákladů na dopravu zboží ke mně:

Název zboží / počet/ jednotková cena *
Uplatňuji vrácení částky za zboží *
a vrácení nákladů na dopravu*

POŽADOVANOU ČÁSTKU MI VRAŤTE: *

převodem na účet (číslo/kód banky nebo IBAN)

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

Datum objednání zboží
Číslo objednávky *
Číslo faktury/ ze dne
Datum převzetí zboží *
Prostřednictvím dopravce
Důvod vrácení zboží (nepovinný údaj sloužící vydavateli k odstranění nedostatků):

SHRNUTÍ OBSAHU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: *

vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy
zboží, které vracím (pokud to nebude možné, je nutné nahradit jeho cenu v penězích)
originál faktury, resp. daňový doklad o koupi
příslušenství ke zboží

Nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy jsem povinen/povinna zaslat zboží vydavateli, resp. pokud to nebude možné, nahradit jeho cenu v penězích, přičemž nesu náklady na vrácení zboží, jakož i náklady na vrácení zboží, které s ohledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty.

Před vyplněním tohoto formuláře si prosím prostudujte Všeobecné obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na stránce denikn.cz.

položky označené * jsou povinné
nehodící se škrtněte, resp. doplňte
nechejte si kopii vyplněného a zaslaného formuláře
zboží musíte zabalit tak, aby po dobu přepravy nebylo poškozeno
zboží vraťte nepoškozené a kompletní, včetně originálního balení, aby se nesnížila jeho hodnota při dalším prodeji

Datum: *
Podpis spotřebitele*