Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Odpověď společnosti Comitia Finance a paní Evy Kamenické podle tiskového zákona

Zveřejňujeme odpověď podle tiskového zákona, kterou Deníku N zaslaly paní Eva Kamenická a firma Comitia Finance, a to v reakci na článek „Jak se u Redlů točily peníze: desítky milionů poslal řidič i seniorka z paneláku“. Podle zákona je vydavatel povinen odpověď zveřejnit, pokud se jím zveřejněné sdělení „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“.

Zveřejnění odpovědi neznamená, že by se s jejím obsahem redakce ztotožňovala. Za zmíněným textem si nadále stojíme. Paní Eva Kamenická je podle obchodního rejstříku majitelkou firmy Comitia Finance, která poskytla úvěr společnosti Kidron. Veškeré akcie této společnosti jsou dle posledního dostupného notářského zápisu vloženy do svěřenského fondu Fidea, který podle policejního usnesení ve sledované trestní kauze slouží Michalu Redlovi k podnikání. Deník N proto neshledal důvody k jakýmkoli změnám v původně vydaném textu.

Text tiskové odpovědi:

„Dne 27.6.2022 byl v Deníku N (jak v elektronické, tak tištěné podobě) zveřejněn článek nazvaný „Jak se u Redlů točily peníze: desítky milionů poslal řidič i seniorka z paneláku“. Tento článek obsahoval celou řadu nepravdivých nebo zkreslených informací dotýkajících se evropské společnosti Comitia Finance SE, se sídlem Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 243 19 066, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 664 („Comitia Finance„), a dále paní Evy Kamenické, nar. 24.7.1943, bytem Tyršova 1228, 752 01 Kojetín („p. Kamenická“). V kontextu obsahu článku je pak společnost Comitia Finance (a rovněž i p. Kamenická) vykreslena, za použití nepravdivých nebo zkreslených údajů, jakožto údajný snad společník či osoba účastná na tvrzeném protiprávním, nebo snad dokonce kriminálním jednání pana Michala Redla (jehož primárně se zmíněný článek dotýká).

V článku se zejména uvádí, že:

1) desítky milionů poslala seniorka z paneláku;

2) splatnost úvěru je podle údajů v kontraktu do roku 2050 s devítiprocentním úrokem, celkem tak paní Kamenická měla inkasovat 120 milionů korun;

3) společnost Comitia Finance půjčila Redlově společnosti 80 milionů korun.

P. Kamenická nikdy neposkytla žádný úvěr nebo zápůjčku panu Michalovi Redlovi či jím ovládané společnosti a nikdy neuzavřela jakoukoliv zástavní smlouvu, předmětem které by bylo zastavení nemovitosti, o které je tvrzeno její užívání panem Michalem Redlem.

Společnost Comitia Finance historicky, dne 7.9.2016, uzavřela smlouvu o úvěru se společností KIDRON, a. s., IČO: 283 05 060. Na základě této smlouvy o úvěru poskytla společnost Comitia Finance společnosti KIDRON, a. s. úvěr ve výši 30 mil. Kč, přičemž úvěr byl zajištěn mimo jiné zřízením zástavního práva na nemovitostech zapsaných na LV č. 1310 pro k. ú. Kudlov, ve vlastnictví společnosti KIDRON, a. s. Bonita zástavy byla k zajištění úvěru dostatečná; úvěrující nijak nezkoumal, kým jsou zastavené nemovitosti fyzicky užívány. Úvěrová smlouva byla v mezidobí opakovaně upravena dodatky (stran výše úvěru, konečné splatnosti, zajištění), přičemž ke dnešnímu dni není zbylá dosud nesplacená část jistiny úvěru splatná. Jedná se o úvěr střednědobý, s aktuální konečnou splatností v horizontu 1 roku.

Paní Kamenická na základě uzavřené smlouvy o úvěru nebude od společnosti KIDRON, a. s. inkasovat ničeho, tím méně pak uvedené částky ve výši 120 milionů korun. Úvěr by měla společnost KIDRON, a. s. splatit společnosti Comitia Finance, která jej poskytla, včetně (v obchodních vztazích tohoto typu obvyklého) sjednaného úroku.

O uzavření smlouvy o úvěru jednal tehdejší statutární zástupce společnosti Comitia Finance s Mgr. Václavem Petráskem, statutárním zástupcem společnosti KIDRON, a. s. Tak tomu bylo vždy i při jednání o změnách úvěrové smlouvy. Úvěr byl poskytnut na základě dlouholeté známosti statutárního zástupce společnosti Comitia Finance Ing. Pavla Rozehnala a statutárního zástupce společnosti KIDRON, a. s., Mgr. Václava Petráska, přičemž nejednalo se o první úvěrový případ. Starší úvěrové případy byly vždy ze strany společnosti KIDRON, a. s., splaceny řádně a včas.

Společnost Comitia Finance ani p. Kamenická nemají žádný vztah k osobě pana Michala Redla a nijak se neúčastnily jakýchkoliv aktivit pana Michala Redla, pro které je (jak je mediálně známo) v současnosti trestně stíhán.“

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější